PKK : Kadın Demokratik Toplum Mücadelesinde Rolünü Oynayacak

BEHDİNAN 07.03.2013 PKK  Yürütme komitesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “8 mart direnişi kadın emeğine sahip çıkma direnişidir” dedi.  PKK, kadının önümüzdeki dönemde kendi öncü misyonuna denk demokratik toplum mücadelesinde tarihi rolünü oynayacağını kaydetti. Yazılı bir açıklama yapan PKK Yürütme Komitesi, 8 Mart kadın direnişini kutladı. PKK’nin 8 Mart mesajı şöyle: … Okumaya devam et

PKK YÜRÜYÜŞÜ ZAFER YÜRÜYÜŞÜDÜR SOSYALİZM YÜRÜYÜŞÜDÜR – Abdullah OCALAN (@OcalanAbdullah)

Par­ti­mi­zin 21. yıl­dö­nü­mü­nü ge­ri­de bı­ra­kır­ken, ger­çek­ten sa­de­ce ken­di­mi­zin de­ğil, an­lam­sız­lık­ta, çıl­gın­lık­ta sı­nır ta­nı­ma­yan bir düş­ma­nın bu son da­yat­ma­sıy­la bir­lik­te yep­ye­ni bir sü­re­ce gir­di­ği­mi­zi, bu te­mel­de bu yıl­dö­nü­mü­nü ol­duk­ça an­lam­lı ve gör­kem­li kut­la­dı­ğı­mı, siz­le­ri bu te­mel­de se­lam­la­dı­ğı­mı be­lirt­mek is­ti­yo­rum. Özel­lik­le gün­ler­den be­ri, düş­ma­nın 1 Ekim’den be­ri star­tı­nı ver­di­ği bu ye­ni sü­re­ci biz de Or­ta­do­ğu’dan çı­kı­şı­mız­la bir­lik­te … Okumaya devam et

APOCU SOSYALİZM

Apo­cu çiz­gi­nin sos­ya­list içe­ri­ği­ni, sos­ya­liz­min ge­li­şi­min­de­ki ko­nu­mu­nu ve mü­ca­de­le­si­ni de­ğer­len­dir­mek, bu­nun için de ön­ce­lik­le Apo­cu­lu­ğun ne ol­du­ğu üze­rin­de dur­mak önem ta­şı­yor. Bu so­ru as­lın­da ha­re­ke­tin ge­li­şi­mi ve top­lu­mu et­ki­le­me­ye baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te so­rul­muş­tur. Mev­cut ge­liş­me­ler bu so­ru­yu da­ha net bir bi­çim­de so­ra­rak doğ­ru ve ye­ter­li ce­vap­lar ver­me­yi ge­rek­ti­ri­yor. Doğ­ru ce­vap­la­rı Ön­der­li­ğin ya­şam çiz­gi­sin­de ve ya­şam özel­lik­le­rin­de … Okumaya devam et

HPG : Lice’deki Misillemede 7 Asker Öldü

BEHDİNAN 06.03.2013 HPG Basın-İrtibat Merkezi (HPG-BİM), 27 Şubat günü 4 gerillanın hayatını kaybettiği hava saldırılarına misilleme olarak Lice’de düzenledikleri eylemde 7 askerin öldüğünü bildirdi. HPG-BİM yaptığı açıklamada, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gerçekleşen eylemin bir misilleme eylemi olduğunu bildirdi. Açıklamada şöyle denildi: “İşgalci TC ordusunun 27 Şubat günü Medya Savunma Alanları’na yönelik düzenlediği ve 4 yoldaşımızın şahadetine … Okumaya devam et

HPG altında yayınlandı.

Fermandarê HPG ê Sofî : Önder Apo’nun Emrindeyiz…

Sofi, “Biz askeri bir gücüz, Önder Apo’nun emrindeyiz”  Demhat Tolhildan Delîl Zîlan ANF HPG Anakarargah Komutanı Nurettin Sofi, Kürt halkına,  Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a ve gerillaya yönelik gelişecek saldırılara karşı en kapsamlı şekilde direneceklerini belirterek Türk devletinin soykırım politikalarının en kirli şekilde sürdüğünü ifade etti. Sofi “Biz askeri bir gücüz, Önder Apo’nun emrindeyiz” dedi. … Okumaya devam et